Urodziny dziecka

Rejestracja | Zapomniałem hasła

Regulamin

 

REGULAMIN

 

Przedstawione poniżej zapisy określają zasady użytkowania i funkcjonowania serwisu urodziny-dziecka.pl. Serwis poświęcony jest w głównej mierze tematyce organizacji urodzin dla dziecka. Korzystanie z serwisu oznacza dobrowolną akceptacje wszystkich zapisów Regulaminu i Polityki Prywatności.

 

DEFINICJE

 

Usługodawca – właściciel portalu www.urodziny-dziecka.pl

Użytkownik - Użytkownikiem Serwisu mogą być osoby prawne, pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne. Wszystkie w/w posiadające zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw przez korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Serwis/ Portal – serwis internetowy, czyli platforma należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.urodziny-dziecka.pl.

Baza firm – baza firm zarejestrowanych na portalu www.urodziny-dziecka.pl.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią  Regulaminu, jego akceptacji i  przestrzegania wszelkich postanowień w nim zawartych. Jest to warunek konieczny do korzystania z zasobów Serwisu.
 1. Serwis może mieć charakter komercyjny, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne.
 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne do odwołania, z wyłączeniem usług, które są płatne od razu za zgodą Użytkownika oraz wyszczególnionych w kolejnych punktach, jako płatne czy nowych funkcjonalności, które oferowane zostaną w przyszłości.
 1. Aby korzystać z zasobów Serwisu, Użytkownik musi założyć osobiste konto, zwane dalej Kontem. W tym celu powinien zapoznać się z Regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się do porad serwisu.
 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników/Firmy.
 1. Treści i opinie zawarte w serwisie mogą nie być zgodne z opinią właściciela serwisu. Każdy autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.
 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe wyłączenie serwisu spowodowane awarią serwera, oknami serwisowymi, działaniem osób trzecich, bądź innymi zdarzeniami.
 1. Portal urodziny-dziecka.pl jest jedynie pośrednikiem, pomiędzy kontrahentami. Nie bierze udziału w transakcjach, nie pobiera opłat i prowizji za umowy podpisane pomiędzy użytkownikami portalu.
 1. Portal urodziny-dziecka.pl służy wyłącznie celom informacyjnym. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone dane, ich treści oraz aktualność.
 1. Portal urodziny-dziecka.pl nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu ani zagwarantować, że działają one w dobrej wierze, dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania użytkowników portalu. W związku z tym kontrahenci dokonują wszelkich transakcji na własne ryzyko.
 1. Publikowane na stronach portalu urodziny-dziecka.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Portal nie bierze udziału w sporach powstałych pomiędzy kontrahentami.

 

REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 1. Podczas procesu rejestracji użytkownik dokonuje dobrowolnej akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i Polityki firmy.
 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba spełniająca kryterium opisane w definicji „Użytkownik” niniejszego dokumentu.
 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług w pełnym zakresie jest akceptacja przez Użytkownika treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, wraz z wymaganymi danymi, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej, przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
 1. Użytkownik, wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 1. Podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana.
 3. Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe wiadomości email wysyłanych przez serwis, komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, informacjach handlowych, itp.
 6. Zapoznał się i zaakceptował Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Ma świadomość, że Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje na użytek własny i do celów statystycznych oraz marketingowych.
 8. Dane mogą być udostępnione także organom władzy publicznej, upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela serwisu zgodnie z warunkami opisanymi w dokumencie Polityka Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo do zablokowania bądź usunięcia swojego konta z serwisu. Aby zamknąć lub zablokować konto należy przesłać na adres: biuro@urodziny-dziecka.pl email, a w tytule wpisać: „Usunięcie konta”.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie, bądź zablokowanie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, z niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy czy innych Użytkowników.

 

KONTO

 

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika, w ramach Platformy unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, podając nazwę konta w ramach Platformy oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w  jak najszybszym terminie. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 6. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Użytkownika oraz, że podane przez nią dane są prawdziwe, jak również, że podana przez niego nazwa konta nie narusza praw osób trzecich, a wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane bez udziału Usługodawcy.
 7. W przypadku problemów ze stwierdzeniem prawa do zarządzania kontem, Usługodawca może w trybie natychmiastowym zablokować lub usunąć konto Użytkownika.

 

REKLAMA

 

 1. Dodanie firmy do bazy firm jest całkowicie bezpłatne,
 2. Płatne jest korzystanie ze specjalnych usług, których aktywacja następuje dopiero po uiszczeniu stosownej opłaty (w systemie przedpłaty - dotpay).
 3. Płatne jest również zamieszczanie reklamy na łamach Serwisu. Wszelkie szczegóły zamieszczono w dziale Reklama.
 4. Realizacja podstawowej płatnej usługi możliwa jest jedynie po:
 1. zatwierdzeniu i akceptacji specjalnego formularza zamówieniowego,
 2. uiszczeniu stosownej zapłaty, z góry, w wysokości poszczególnych opłat podanych w Serwisie.
 1. Realizacja płatnej reklamy możliwa jest jedynie po:
 1. zatwierdzeniu i akceptacji specjalnego formularza zamówieniowego,
 2. uiszczeniu stosownej zapłaty z góry, w wysokości poszczególnych opłat podanych w Serwisie.
 1. Spełnienie postanowień punktu 3 lub 4, rozdziału VI  jest równoznaczne z zawarciem umowy wiążącej.
 2. Płatność jest uważana za ważną, gdy:
 1. wpływ środków na konto Usługodawcy nastąpi w terminie – tj. przed upływem okresu płatności (data widniejąca na zamówieniu lub Fakturze Pro-forma),
 2. Kwota będzie zgodna z dokumentem zamówienia lub Faktury Pro-forma.
 1. Warunki publikacji reklamy:
 1. Reklama wchodzi do emisji wg kolejności wpłat na konto Usługodawcy, a nie według dat zamówień.
 2. Usługodawca dodatkowo zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów emisji reklamy, względem ustalonych wcześniej dat emisji, jednak nie dalej niż o 1 miesiąc, o czym poinformuje Użytkownika,
 3. Kwota przy przesunięciu o okres 1-go miesiąca nie podlega zwrotowi czy rekompensacie,
 4. O terminach emisji reklam Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mail lub telefonicznie,
 5. Cena za wybraną reklamę nie ulega zmianie w trakcie trwania okresu publikacji reklamy.
 1. O kolejności wpisów w katalogu baza firm decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są ogłoszenia promowane.
 2. Dane zamieszczone w katalogu baza firm mogą być w dowolnym momencie edytowane bądź usunięte przez Usługodawcę oraz Użytkownika.
 3. Portal urodziny-dziecka.pl zastrzega sobie prawo do odmowy wyświetlania bezpłatnych oraz płatnych reklam lub linków, jeżeli oferty łamią Regulamin portalu, reklamują serwisy konkurencyjne, przyczyniają się do łamania praw autorskich, zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, naruszające dobre imię osób trzecich, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, promują treści pornograficzne, przemoc lub narkotyki. W ww. przypadkach poniesione koszty nie będą zwracane.

 

ROZLICZENIA I REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystawiania tylko wersji elektronicznej faktury i przesyłania jej na adres e-mail widniejący w koncie Użytkownika, uznając, jako doręczenie poświadczone.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłat za Usługi, w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie, innych regulaminach oraz cennikach dotyczących usług płatnych, pod rygorem zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług odpłatnych.
 4. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej, a w przypadku podmiotów gospodarczych również pełną nazwę i NIP),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. data wystąpienia problemu,
 4. osoba/rzecz, wskutek której wynikła szkoda,
 5. dokładny opis okoliczności uzasadniający reklamację.
 1. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres biuro@urodziny-dziecka.pl. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwie terminie dla Usługodawcy. O swojej decyzji, podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym), co traktowane będzie, jako doręczenie poświadczone.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
 2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników informacji handlowych,
 3. jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji,
 4. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników, zawierających treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie informacji (danych), zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych, dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu, których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Wszelkie treści zamieszczone na łamach Platformy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
 3. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonej usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba, że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się:
 1. Nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych, umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, gdyż wszelkie treści zawarte na stronach Serwisu chronione są prawami autorskimi. Zabrania się bezprawnego ich umieszczania na wszelkich polach eksploatacji, w tym serwisach internetowych oraz czasopismach o podobnej tematyce.
 2. Nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Platformy.
 3. Nie zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności propagujących przemoc lub pornografię.
 4. Użytkownik umieszczając zdjęcia w serwisie musi posiadać do nich prawa autorskie i zgodę na publikacje wizerunku ludzi widniejących na zdjęciach zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia zdjęć uznanych przez niego za niewłaściwe i niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku niestosowania się do Regulaminu, Usługodawca ma prawo do usunięcia zarówno treści, jak również konta Użytkownika. W szczególnych przypadkach Usługodawca może skierować sprawę na drogę sądową. Nastąpić może to bez ostrzeżenia i powiadamiania Użytkownika.
 6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania w Serwisie z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących jego własność lub posiada prawa prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 7. Użytkownik ma świadomość, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji, prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub, które są chronione prawem dobra osób trzecich.
 9. Po uprzednim wysłaniu zapytania na adres biuro@urodziny-dziecka.pl i uzyskaniu zgody oraz umieszczeniu źródła pochodzenia pobranych treści, przewiduje się możliwość wykorzystania niektórych materiałów Serwisu.
 10. Użytkownik ma prawo wydrukować na użytek własny treści, zawarte na stronach Serwisu (wszelkie przypadki nienaruszające postanowień w Regulaminie),
 11. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania na warunkach określonych w Regulaminie i/lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany tych treści.
 12. Treści reklamowe dodawane przez Użytkownika w dowolnej formie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy będą natychmiast usuwane, a konto Użytkownika może zostać zablokowane. W powtarzających się przypadkach Usługodawca może zgłosić sprawę do organów ścigania.
 13. Użytkownik, dodając dane do zasobów Platformy, zobowiązany jest do stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz przestrzegania zasad ortografii i interpunkcji.
 14. Ceny i opisy produktów/usług zawartych w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnych zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w regulaminie zaczynają obowiązywać z chwilą publikacji regulaminu w serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień regulaminu konto klienta / użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o braku akceptacji regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać na adres biuro@urodziny-dziecka.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Nazwa portalu, jego wygląd graficzny i koncepcja, zamieszczone materiały oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.
 6. Portal wspiera firmy legalne i zastrzega sobie prawo wyrywkowego żądania przesłania kopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Portal zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia w przypadku braku dokumentu.
 7. Jakiekolwiek próby włamania do portalu, złamania haseł lub kodów będą skutkowały konsekwencjami prawnymi.

 

 

Ostatnio dodane oferty